ފާޠިމަތު އަމްނާ ޢަޒީޒް
ލ. މާވަށް މާޒީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2016 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.