އަޙްމަދު ރާމިޙު
އއ. އުކުޅަސް ގުލޭނޫރަންމާގެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2016 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.