ޚަދީޖާ ލީޒާ
ހއ. ކެލާ ނިވާދަށުގެ

ކުއްލިއްޔަތު ދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ އިން 2014 ވަނަ އަހަރު ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ވިތު އޮނަރސް ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.