އަޙްމަދު ޢާޞިމް
ހ. މަލާގާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2016 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރައްވައި، އެ ކޯހުން 1 ވަނަ ހޯއްދެވުން.