އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީމް އަޙްމަދު
ގ. ފެރޯސް

ސްރީލަންކާގެ ދިޔަތަލާވާ މިލިޓްރީ އެކޭޑެމީއިން 1993 އިން 1995 އަށް ހިންގި އޮފިސަރ ކެޑޭޓް ޓްރޭނިންގ ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި، އެ ކޯހުގައި ބައިވެރިވި ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކެޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ހޯއްދަވައި، [ކޮމަންޑާންޓްސް ކޭން ފޮރ ދަބެސްޓް ފޮރިން އޮފިސަރ ކެޑޭޓް] ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވާތީ.