1995 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުލްމަޖީދު
ގ. މަންޒިލް
ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް ޢަބްދުލްޙަކީމް
ލައިނޫފަރުގެ/ޅ. ނައިފަރު
ދިވެހިޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ވަޙީދު ބިންމާ
މއ. ހެޕީގާރޑްން
ވާހަކަ ލިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން މޫސާ
މ. ރެޑްކޯސްޓް
ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު އާދަމް
ސަމަންދަރު ޅ. ނައިފަރު
މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ނަޞީރު ޢަލީ
ގޮމަށިމާގެ މ. މުލައް
މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް
މ. މާފަންނުވިލާ
ޓޫރިޒަމްގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު
ގްރީންވިލާ ސ. މީދޫ
ދަނޑުވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޢީމް
އުނިމާ/ބ. ކުޑަރިކިލު
ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ފެންފިޔާޒުގެ/ގދ. ވާދޫ
ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަފީޤު
ހ. ޝަފީޤުގެ
ފެހުމާއި ޖަރީގެ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާދަމް މަނިކު
ހ. ތާޅަފިލިގެ
ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ސައްޔިދު ޢަލީ
މ. ދިއްގަލި
ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢުމަރު ޒާހިރު
ހ. ރަންވިލާގެ
ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢިނާޔާ
މއ. މުރައިދޫގެ
ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1995 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: