1995 ގައި ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަހީދު
މއ. ރޯޒްވިލާ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހޯއްދެވުން
ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުލްމުޙްސިން މުޙަންމަދު
ހ.ސަންދަރޯސްގެ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހޯއްދެވުން
ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް ނާޝިދު
ގ. ކެނެރީގެ
ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހޯއްދެވުން
އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު އާޝާން
ގ. ނާގިން
އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އެންމެމޮޅު ގްރެޖްއޭޓަކަށް ހޮވިފައިވުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝިބާޢު
ހ. އިރުވައި
އެންމެ ރަނގަޅު ޠާލިބަކަށް ހޮވުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަސީމް އަޙްމަދު
ގ. ފެރޯސް
[ކޮމަންޑާންޓްސް ކޭން ފޮރ ދަ ބެސްޓް ފޮރިން އޮފިސަރ ކެޑޭޓް] ހާސިލު ކުރެއްވުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1995 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: