ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޝަހީދު
މއ. ރޯޒްވިލާ

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހޯދައިދިން ސްކޮލަރޝިޕެއްގެ ދަށުން 1991 އިން 1995 އަށް އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކުއީންސްލަންޑްގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސްގެ ރޮނގުން ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ (ޕީ.އެޗް.ޑީ) ހޯއްދަވާފައިވާތީ.