ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން، ސައިކޮލޮޖީ ސިމްޕޯޒިއަމް އަދި އެގްޒިބިޝަން ހުޅުއްވައިދެއްވުން

10 އޮކްޓޫބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ "ސައިކޮލޮޖީ ސިމްޕޯޒިޔަމް އެންޑް އެގްޒިބިޝަން" އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވައިފި
10 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު