ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

2 އޮކްޓޫބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Foreign Secretary of India pays courtesy call on the President
02 October 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިންޑިއާގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
2 އޮކްޓޫބަރު 2022, ޚަބަރު