ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ 92 ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޙަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

23 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާއަކީ ނަމޫނާ ޤައުމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
23 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
Saudi Arabia is exemplary in implementing policies to achieve the development aspirations of the country- Vice President
23 September 2022, Press Release