ފޮޓޯ އަލްބަމް

އޭ.ޑީ.ކޭ. ހޮސްޕިޓަލުން ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

21 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The administration committed to healthcare capacity-building and supporting private healthcare institutions, says the Vice President
21 September 2022, Press Release
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ އަމިއްލަ ތަންތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
21 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު