ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން "މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓް އެވޯޑް 2022" ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

14 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހެއްކާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމަށް އެ ޤާނޫނު އަލުން އިޞްލާހުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
President announces decision to amend Evidence Act to address concerns of journalists
14 September 2022, Press Release