ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގެންނެވުން

4 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President concludes four-day visit to India
04 August 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ހަތަރު ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވައިލައްވައިފި
4 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު