ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުމްބާއީއަށް ވަޑައިގެންނެވުން

3 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ޝަރަފުގައި މަހަރަޝްތްރާގެ ގަވަރުނަރު މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
3 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު