Photo Album

The President arrives in Mumbai

03 August 2022

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ވަފްދުގެ ޝަރަފުގައި މަހަރަޝްތްރާގެ ގަވަރުނަރު މެންދުރުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި
3 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު