ފޮޓޯ އަލްބަމް

2040 ގެ ތަސައްވަރާއި ގުޅޭގޮތުން ދިވެހި ކުޑަކުދިންތަކެއް ލިޔެފައިވާ ދެ ފޮތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާކުރެއްވުން

7 ޖަނަވަރީ 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

2040 ގެ ތަސައްވުރާ ގުޅޭގޮތުން ކުޑަކުދިންތަކެއް ލިޔެފައިވާ ދެ ފޮތެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހަދިޔާކުރައްވައިފި
7 ޖަނަވަރީ 2021, ޚަބަރު
President presented with two children’s publications by the Ugail Foundation
07 January 2021, Press Release