ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

3 މާރިޗު 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ބ. ދަރަވަންދޫގެ ތަރައްޤީގެ މުހިންމު ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން އެރަށު ކައުންސިލާ އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
3 މާރިޗު 2024, ޚަބަރު
The President holds deliberations with Dharavandhoo Island Council and WDC to address the community's developmental priorities
03 March 2024, Press Release