ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

6 ޖޫން 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. އުކުޅަހު ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަމުންދަނީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައި
6 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The President meets with island council and WDC members of AA. Ukulhas Island: Members acknowledge ongoing development initiatives in line with community request
06 June 2023, Press Release