ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުމާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ރަމަޟާން މަހަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވައިލެއްވުން

9 މާރިޗު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހުޅުމާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ރަމަޟާންމަހަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
9 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު
The Vice President inspects Ramadan preparations in Hulhumalé
09 March 2023, Press Release