Photo Album

The Vice President visits Hulhumalé and inspects Ramadan preparations

09 March 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހުޅުމާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ރަމަޟާންމަހަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތައް ބައްލަވާލައްވައިފި
9 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު
The Vice President inspects Ramadan preparations in Hulhumalé
09 March 2023, Press Release