ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ޓީމާއި ރާއްޖޭގެ ބޮޑީބިލްޑިންގ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

13 ފެބުރުވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ބީޗްވޮލީ ފިރިހެން ޓީމާ، އަދި ބޮޑީބިލްޑިންގ ޓީމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
13 ފެބުރުވަރީ 2023, ޚަބަރު
The President meets the national beach volleyball and bodybuilding teams
13 February 2023, Press Release