ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްރީލަންކާއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

21 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Sri Lankan High Commissioner pays a courtesy call on the Vice President
21 November 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް، ސްރީލަންކާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
21 ނޮވެންބަރު 2022, ޚަބަރު