ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން 13/09/2022

13 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަހަރުގެ ދަނޑުވެރިންގެ ދުވަހާއި ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ރަސްމީގޮތުން ފާހަގަކުރާނެ ރަށަކީ ކ. ކާށިދޫކަމުގައި ހަމަޖައްސަވައިފި
13 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
މި އަހަރުގެ މަސްވެރިންގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ އިޙްތިފާލުތައް ބާއްވާނެ ރަށަކީ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާކަމުގައި ހަމަޖައްސަވައިފި
13 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
National Farmers’ Day and World Food Day to be officially marked in K. Kaashidhoo
13 September 2022, Press Release
Fishermen’s Day to be officially marked in G.Dh. Faresmaathodaa
13 September 2022, Press Release