ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތިން ވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ލ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވުން

10 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، 3 ވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސް ފަށްޓަވައިދެއްވުމަށް ލ. ގަމަށް ވަޑައިގެންފި
10 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
The President arrives in L. Gan to kick off the third “Viavathi Raajje” conference
10 September 2022, Press Release