ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑޯ-ޕެސިފިކް އެންވާރަމެންޓަލް ސެކިއުރިޓީ ފޯރަމްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

1 އޮގަސްޓް 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ، ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޤައުމުތަކަށް އެކަނި ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
1 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
Climate change no longer a nuanced problem of the smaller, developing states, says the Vice President
01 August 2022, Press Release