Photo Album

Vice President attends opening ceremony of Indo-Pacific Environmental Security Forum

01 August 2022

Related Articles

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަކީ، ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުދި ޤައުމުތަކަށް އެކަނި ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
1 އޮގަސްޓް 2022, ޚަބަރު
Climate change no longer a nuanced problem of the smaller, developing states, says the Vice President
01 August 2022, Press Release