ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ. ގްލޯބަލް ސަމިޓް އޮން ކޮމިއުނިޓީ-ބޭސްޑް ޓޫރިޒަމް" ސަމިޓު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

15 ޖޫން 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Maldives aims to be an accessible and inclusive tourist destination for all, says the Vice President
15 June 2022, Press Release
ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަކީ، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައިވެރިވެވޭ ފަތުރުވެރިވެރިކަމުގެ މަންޒިލަކަށް ހެެއްދެވުމަށްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
15 ޖޫން 2022, ޚަބަރު