ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެމެރިކާއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޝާޜޭ ޑެފެއާރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރާތެއް ކުރެއްވުން

25 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The U.S. Chargé d’affaires to the Maldives calls on the President
25 May 2022, Press Release
އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ޝާޜޭ ޑެފެއާރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރާތެއް ކުރައްވައިފި
25 މޭ 2022, ޚަބަރު