ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތުރުކީވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

22 ނޮވެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Turkish Ambassador-designate presents credentials to the President
22 November 2021, Press Release
ތުރުކީވިލާތުގެ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، އެކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
22 ނޮވެންބަރު 2021, ޚަބަރު