ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދައުލަތުން ދެއްވާ އެކިއެކި އިނާމުތައް ދެއްވުމަށާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ

26 ޑިސެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތް ދެ ބޭފުޅަކަށް އަރުވައިފި
26 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު
President confers Orders of Dignified Rule to two honourees
26 December 2020, Press Release
President confers the National Award for Special Achievement and Special Medal for Memorising the Holy Quran
26 December 2020, Press Release
President confers National Award of Honour and National Award of Recognition
26 December 2020, Press Release
President calls upon the public to tackle issues of national interest with the same spirit and unity exhibited during the tsunami disaster
26 December 2020, Press Release
ޤައުމީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ސުނާމީ ކާރިޘާގައި ސާބިތުކޮށްދިން ފަދަ އެކުވެރިކަމާއި، އެއްބައެއްވަންތަކަމުގެ ރޫޙު އިސްކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގޮވައިލައްވައިފި
26 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ‏‏ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމާއި، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިރޭ ދެއްވައިފި‏
26 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ޙާފިޡުންނަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ މެޑެލް މިރޭ ދެއްވައިފި
26 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު