ފޮޓޯ އަލްބަމް

އީރާންގެ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

30 އޭޕްރިލް 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އީރާންގެ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
30 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
Iranian Ambassador calls on the President
30 April 2012, Press Release