ފޮޓޯ އަލްބަމް

ނާއިބު ރައީސް ދިވެހި ޤައުމާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައި، ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުން

29 އޭޕްރިލް 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަދުގެ ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބު ރާއްޖެއަށް އަންނަންޖެހޭނީ، އިސްލާމްދީނުގެ އުޞޫލުތަކާއި އާދަކާދަތަކުގެ މަތިން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
29 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
Development should be informed by Islam - Vice President
29 April 2012, Press Release