Photo Album

Vice Preisdent's address to the nation

29 April 2012

Related Articles

މިއަދުގެ ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބު ރާއްޖެއަށް އަންނަންޖެހޭނީ، އިސްލާމްދީނުގެ އުޞޫލުތަކާއި އާދަކާދަތަކުގެ މަތިން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
29 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
Development should be informed by Islam - Vice President
29 April 2012, Press Release