އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިދުރީސް
މ.މެކްސިކާނާ

ދިވެހި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ހޯދައިދެވުނު ދެއަހަރު ދުވަހުގެ އެއަރކްރާފްޓް މެއިންޓެނަންސް ކޯސް، ސްކޮޓްލޭންޑްގެ އެއަރ ސާރވިސަސް ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގައި ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގައި، އެ ސެންޓަރުގެ 1983 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އިންޖިނިއަރިންގ ސްޓޫޑެންޓްކަމުގައި މ.މެކްސިކާނާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އިދުރީސް އެފަރާތުން ޚިޔާރުކޮށްފައިވާތީ.