1986 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މަންޞޫރު
ގ.ޝީން
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ މޫސާ
ފެހިވިލާގެ/ތ.ކިނބިދޫ
ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޢަޒީޒާ ޢަލީ
ހަކީމީއާގެ/ ރ.މީދޫ
ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ކަރަންކާގެ/ ރ.ރަސްމާދޫ
މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ހާޖަރާ އިބްރާހީމްދީދީ
މ.ކަނޑުއޮޅި
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަޝާދު
މ. ޙުސައިންއާބާދު
ދިވެހި ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝާހިދު
މ.ހާވިލާ
ތަމްސީލުކުޅުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1986 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ޝަރަފު
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: