ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ރަޝީދު
ގ.ފިނިހިޔާގެ

ދިވެހި ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން އެމެރިކާއިން ހޯދައިދެވުނު އޭވިއޭޝަން މެޑިސިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމުގައި، އެކޯހުގައި ބައިވެރިވި ތަފާތު ޤައުމުތަކުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެއްވަނަ ހޯއްދެވުމާއި، ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު ދެއްކެވި ރީތި ނަމޫނާއަށްޓަކައި، ކޯހުގެ އައުޓް ސްޓޭންޑިންގ ގްރެޖުއޭޓްކަމުގައި ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ރަޝީދު ކޯސް ހިންގި ފަރާތުން ޚިޔާރުކޮށްފައިވާތީ.