އަލްފާޟިލް ސިއްކަ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްމަނިކު
މ.ވާގަލި

އޭޝިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ފޮރ ޔުނެސްކޯގެ ފަރާތުން 1983 ވަނަ އަހަރު ޓޯކިޔޯގައި ބޭއްވި 9 ވަނަ ފޮޓޯ މަޢްރަޟުން އަލްފާޟިލް ސިއްކަ މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލްމަނިކު ޚާއްޞަ އިނާމެއް ހޯއްދަވާފައިވާތީ.