1985 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް މަޑުލު މުޙައްމަދު ވަޙީދު
މ.މަޑުލު
ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން
ނަރުގިސްވިލާ/ ޅ.ނައިފަރު
ދިވެހިބަހުގެ ލިޔުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ
ހ.މީރުބަހުރުގޭއާގެ
ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްޝަކޫރު ޢަލީ
މ.އާސްތާނާ
ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤު ޙަސަން
ހ.ފަތަނގުމާގެ
ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ޢަލިފުޅު
ގުލްޒާރުގެ / ބ.ދަރަވަންދޫ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު މަނިކު
ކަރަންކާގެ / ބ.ކުޑަރިކިލު
ދިވެހި ތަޢުލީމަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުސްޠަފާ
މއ.ޒައުފަރާން
ދިވެހި ތަޢުލީމަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޢަފީފް
ކޭވަކުގެ / ގދ.ތިނަދޫ
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙުސައިން (ގޮޅާ ކަޅުތުއްތު)
ހ.ލަންދޫގެ
މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު އިބްރާހީމް
މ.ދިލޭރާމްގެ
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޢާރިފާ އިސްމާޢީލު
ގ.ރަންދެލިގެ
ދިގުމުއްދަތެއްގައި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތެއްކުރެއްވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޝަރީފް
މއ.ރިޒަލްޓްޕާކް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސާމިޔާ
މ.ކެލްވީނިއާ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޙަލީމް
މއ.ޑިއަރފްރެންޑް
ތެދުއުއި ވަޑާމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
ހ.ކަނދިލި
ކުރެހުންތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
ގ.މެސްކޮޓް
އަރަބިތާނަ ލިޔުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމް
މ.ސިލްވަރކްލައުޑް
ނޫސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ކަށިމާ އަޙްމަދު ޝާކިރު
މއ.ކަށިމާ
ތަމްސީލުކުޅުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ވަޙީދު
ހ.ކްއީން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މޫސާ މަނިކު
ހ.މޯނިންގސަން
ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1985 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: