އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާމިރު
މ.ފްލޮރެންސް

 އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަރލެސް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ކޮލެޖާއި، އެންގްލިޔާ ޕޮލިޓެކްނިކް ޔުނިވަރސިޓީގައި ސެޕްޓެމްބަރ 1990 އިން ސެޕްޓެމްބަރ 1992 އަށް ފުރިހަމަކުރެއްވި ބެޗްލަރ އޮފް އެންޖިނިއަރިންގ އޮނާރސް/ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ސިސްޓަމްސް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިޒައިން ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި ހުށަހެޅުއްވި ޕްރޮޖެކްޓް، އެ އަހަރުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރޮޖެކްޓްގެ ގޮތުގައި ހޮވި ''ބްލަންޑެލް ޕްރައިޒް'' ހާސިލު ކުރައްވާފައިވާތީ.