1993 ގައި ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު އަރުވާފައިވާ ބޭފުޅުން

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަފީފު
އަލިދޯދި / ގދ.ތިނަދޫ
ދިވެހި ޅެންވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ގައްދޫ މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙުސައިންފުޅު (ކުޑަމުރީދު)
ގ.ގަނދަކޯޅިގެ
ދިވެހިޘަޤާފަތް ދިރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމްދީދީ
ބަގީޗާގެ / ޏ.ފުވައްމުލައް
ތަޢުލީމަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޒާހިރާ
މ.ފެންފިޔާޒުގެ
ތަޢުލީމަށް ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
ކަނީރުމާގެ / ހއ.ހޯރަފުށި
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ސަކީނާ ޢަބްދުﷲ
ފޭރުމާގެ / ރ.ރަސްގެތީމު
ދިވެހި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޒާހިރު
މ.އޮނޯޑާ
އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަލީ
އަސަރީމާގެ / ހދ.ނެއްލައިދޫ
މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އާދަމް މުޙަންމަދު
ހިޔަލީގެ / ތ.ވިލުފުށި
މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ވަޙީދުއްދީން
ހ.ޑީންސްވިލާ
ޓޫރިޒަމްގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްރަޙްމާން އަބޫބަކުރު
ކަރަންކާމާގެ / ބ.ތުޅާދޫ
އަތްތެރިމަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މޫސާ
ރޭއަލިވާގެ / ބ.ކިހާދޫ
އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙަސަން މޫސާ
ޖަސްތުކަފާގެ / ބ.ދަރަވަންދޫ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު މުފީދު
މއ.ރަބީޢުގެ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢަލީ (ދޮންއަޙްމަދު)
ހ.ރެޖީނާހައުސް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޝަމީމާ ކަނބުލޭގެފާނު
މއ.ފެހިއަލި
ފެހުމާއި ޖަރީގެ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝައުޤީ
މއ.ހުވަނދުމާގެ
ފެހުމާއި ޖަރީގެ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ސަމީރާ
ގ.ގްރޭވިލާ
ފެހުމާއި ޖަރީގެ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝަރީފް
މ.ސަނީކޯސްޓް
ޖަމާޢަތަށް ފައިދާހުރި ޚާއްޞަ ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޢަލީ
މ.ގިއުޅިލާށިމާގެ
އިޖްތިމާޢީ ޚިދްމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ހިޔަލީ މުޙަންމަދު ރަޝީދު
ހ.ލައިޓްސްޓާރ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ގެމްބިޔާ މުޙަންމަދު ރަޝީދު
މ.ގެމްބިޔާ
މިޔުޒިކްގެ ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫން ޙަމީދު
ހ.މީނާޒް
މިޔުޒިކް ރޮނގުން
އަލްފާޟިލް ޙައްސާން މުޙަންމަދު
ނެލުމް / ނ.ހޮޅުދޫ
ލަވަކިޔުމުގެ ރޮނގުން
ހޯދާ

ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

1993 ގައި ދައުލަތުން ދެއްވި އިނާމުތައް:
ޢާންމުޚިދުމަތުގެ އިނާމު - ހިތްވަރު
ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު

ހުރިހާ އަހަރުތައް: