އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޙަމީދު
މ.ގިލްވެލްޕާކް

 ފެބްރުއަރީ 1989 އިން ޑިސެމްބަރ 1990 އަށް، ވެސްޓަން އޮސްޓްރޭލިއަން ކޮލެޖް އޮފް އެޑްވާންސްޑް އެޑިޔުކޭޝަންގައި ފުރިހަމަކުރެއްވި، މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރެއްވުމުގައި ތަޢްރީފު ޙައްޤުވާފަދަ ތީސިސްއެއް ހުށަހަޅުއްވައި، ޔުނިވަރސިޓީއިން މިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާތީ.