22 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންގެ މަގާމަށް ރައީސް މުޙަންމަދު ނަޝީދު ބޭފުޅުން އިސްކުރައްވައިފިއެވެ. މިދަންނަވާލަނީ ކައުންސިލަރުގެ މަގާމަށް އިސްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި، އެބޭފުޅުން އިސްކުރެއްވި ރަށްރަށެވެ.

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި


1. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ކުނބުރުދޫ އައްސޭރި އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޙަސަން.

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި


2. ނަރުދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ނަރުދޫ ކެނެރީގޭ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު.

3. ފީވަކު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ފީވަކު މުޝްތަރީގޭ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ރިޒާ.

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި


4. ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ހުޅުދުއްފާރު ކަނޑުފިނިގޭ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޒުބައިރު.



މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި


5. ހިތާދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ހިތާދޫ ފެހިވިދުވަރު އަލްފާޟިލް ޢާމިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް.
6. މާޅޮހު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް މާޅޮހު ގަލްބު އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްމަތީން ޞާލިޙު.
7. ކަމަދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ކަމަދޫ ރަތްވިލާގޭ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤު.
8. ދޮންފަނު ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ދޮންފަނު މޫނިމާގޭ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޝީދު.

ފާދިއްޕޮޅު


9. އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް އޮޅުވެލިފުށީ ދިލްޝާދުގޭ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙަންމަދު.

މާލެއަތޮޅު


10. ހިންމަފުށީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ހިންމަފުށީ ރާޅުދޮށުގޭ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒާހިރު.
11. ދިއްފުށީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ދިއްފުށީ ބޮންތި އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްލަޠީފް އިސްމާޢީލް.
12. ތުލުސްދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ތުލުސްދޫ ފަރިސްތާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޙަމީދު މުޙަންމަދު.
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި


13. ރަސްދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ރަސްދޫ ހެޕީނައިޓް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޖަލީލު މޫސާ.

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި


14. އޮމަދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް އޮމަދޫ ވާރޭވިލާ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު އާދަމް.

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި


15. މީދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް މީދޫ މުޝްތަރީވިލާ އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ޝާހިދު.


ކޮޅުމަޑުލު


16. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ވޭމަންޑޫ ހަވޭލީގޭ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢާމިރު
17. ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ކަނޑޫދޫ އޯކިޑްމާގޭ އަލްފާޟިލް ޔޫސުފް ނިޒާރު.

ހައްދުންމަތި


18. މުންޑޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް މުންޑޫ އެވަރލާސްޓް އަލްފާޟިލް ޢަލީ ވަޖީހު.

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި


19. ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ގެމަނަފުށީ ވަލުތެރޭގޭ އަލްފާޟިލް ޢަލީ އަޙްމަދު.
20. ކޮނޑޭ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ކޮނޑޭ ހުވަނދުގޭ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޢައްބާސް.
21. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ކަނޑުހުޅުދޫ ޔުނިކޯ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޒްހިން.
22. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލަރގެ މަގާމަށް ދެއްވަދޫ ނޮވެލްޓީ އަލްފާޟިލް ސަޢީދު އިބްރާހީމްދީދީ.