ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

14 ޖަނަވަރީ 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިއަހަރަކީ، ޒަމާންތަކަކަށްފަހު ސްކޫލްތަކުގައި ޓީޗަރުން ހަމަކޮށް، ކިޔަވައިދޭން ފެށުނު އަހަރު ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
14 ޖަނަވަރީ 2011, ޚަބަރު
President says this Academic Year Began with Required Number of Teachers in All Schools for the First Time
14 January 2011, Press Release