ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސ. ހުޅުދޫ ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

5 ޖޫން 2023