ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން "މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް 2023" ހަފުލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

17 މާރިޗު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President confers the most prestigious awards of the Maldives Sports Awards 2023
17 March 2023, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، "މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް 2023"ގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑްތައް ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފި
17 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު