ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ މުސްކުޅި ދަރިވަރުންގެ ޖަމުޢިއްޔާ އިފުތިތާޙުކޮށްދެއްވުން

17 ޑިސެންބަރު 2022