ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކޮޕްގެ 27ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންވުން

7 ނޮވެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Vice President calls for global solidarity in the face of climate change
07 November 2022, Press Release