ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ފިނޭގެ އައު އިންޖީނުގެ އާއި އޮފީސް ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައި ދެއްވައި، ކަރަންޓްގެ ވިއުގައާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން

26 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމްކުރެވިގެން ދިޔުމާއެކު އިތުރު ތަރައްޤީ ފިނޭއަށް ލިބިގެންދާނެ– ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
26 ސެޕްޓެންބަރު 2022, ޚަބަރު
H.Dh. Finey will see more progress now that basic infrastructure has been established —President
26 September 2022, Press Release