ފޮޓޯ އަލްބަމް

ތިންވަނަ ވިއަވަތި ރާއްޖެ ކޮންފަރެންސްގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

12 ސެޕްޓެންބަރު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Decentralisation is costly and challenging, but government is determined to stay the course and reshape the country - President
12 September 2022, Press Release